خمیر پهن کن
Dough Spreader Machine

پرس فالوده
Pressure Machine
می 2, 2016
رول کن
Dough Rolling Machine
می 2, 2016