می 2, 2016

فر قنادی
Confectionery Oven

می 2, 2016

رول کن
Dough Rolling Machine

می 2, 2016

خمیر پهن کن
Dough Spreader Machine

می 2, 2016

پرس فالوده
Pressure Machine